Manažment testovania softvéru

Aj v prostredí s mimoriadne schopnými expertami v testovaní môže nastať situácia, že sa kvalita a zavádzanie softvéru na trh nevyvíjajú podľa predstáv. Projekt alebo produkt sa môžu oneskoriť alebo nepodariť dokončiť v stanovenom rozpočte. Samozrejme, že príčiny sa možno nachádzajú v rôznych odvetviach manažmentu vývoja softvéru, ale častokrát je práve manažment testovania to, na čo sa zabúda. Táto agenda sa pridáva do úloh manažéra z inej oblasti a tým pádom nie je zastúpená plnohodnotne. Pritom sa môže veľmi ľahko stať, že nesprávne alebo zanedbané plánovanie testovania, zlý výber testovacieho prístupu alebo nedostatočné, prípadne neskoré reportovanie výsledkov bude mať obrovský negatívny dopad na celý projekt.
My v Softeste sa v manažmente testovania vyznáme a vieme Vás v ňom podporiť. Môžeme sa pochváliť certifikátom ISTQB – pokročilý stupeň Test manažér.


Čo teda v rámci manažmentu testovania softvéru vieme ponúknuť?

  • plánovanie a fázovanie testovacích aktivít
  • výber testovacích metód a nástrojov
  • manažment testovacích prípadov a defektov
  • kontinuálny reporting testovacích aktivít
  • vypracovanie testovacej dokumentácie (test plán, test koncept, záverečná správa…)
  • operatívne riadenie testovacieho tímu
  • konzultácia „best practices“ v rámci tímu
  • poradenstvo pri výberovom konaní testerov

Loading